:
Ideologija nabreklog falusa i ubijanje „žene” u pojam
Kada iz raščepljene porođajne vagine - tog locus-a najčudesnije alkemije - sterilne doktorske ruke u belim rukavicama preuzmu krvlju umazano bebeće telašce, operu ga od krvavo-prljave nediskurzivnosti ne-bivstvovanja i...

AkuzatiV - Online magazin

Back to top