Antireligijski rasizam

Borba za slobodu se uvek vodila protiv religije, protiv njene (obznanjene) želje za kontrolom društva i prinudnim nametanjem svojih normi i običaja. Samo su nemilosrdne borbe uspele u Evropi ograničiti religiju na sferu privatnog života, dekriminalizovati bogohuljenje (preteča odbijanja svih drugih oblika cenzure) a otpor religijskom fetišizmu prethodio je napadu na fetišizam tržišta.
Read more...

Tomas Bernhard: AKO ODEM

Idem, rekao sam sebi u tvrdoj fotelji, iz zemlje u kojoj je prognano, uništeno, izbrisano sve što je takozvanom čeveku duha ikad pružalo zadovoljstvo, a ako ne zadovoljstvo, onda bar mogućnost da sledi svoju egzistenciju, iz zemlje u kojoj izgleda vlada još samo najprimitivniji od svih nagona, onaj za održanjem, i u kojoj se i najmanji zahtev takozvanog čoveka duha u začetku guši. U kojoj korumpirana država i isto tako korumpirana Crkva zajedno vuku onaj beskrajan konopac koji su pre više vekova s najvećom bezobzirnošću i u isto vreme sasvim prećutno obavili oko vrata tog slepog i odista glupog naroda koji su njegovi vladari zbilja zatočili u njegovoj gluposti.  U kojoj se istina gazi, a laž sa svih zvaničnih mesta uzdiže kao jedino moguće sredstvo za sve ciljeve.

Read more...

Ubiti kralja Abakusa

ABAKUS (lat. abacus, grčki, abaks): daska na kojoj se računa, računaljka sa kuglicama.
(Leksikon stranih reči i izraza, Beograd, 1985)

Ubiti kralja Abakusa znači stvarati odnose bez mere. Ukoliko zaista želimo da uništimo kapitalizam, onda moramo odbaciti i njegovu nekrofilsku logiku, koja sve odnose svodi na brojeve. Ubiti kralja Abakusa znači uništiti mrežu društvenih odnosa koji prednost daju posredovanju i slikama, umesto direktnom, neposrednom odnosu. Pošto je novac, kao univerzalni ekvivalent, praktično sveprimenljiv, on ima vlast nad svim drugim nosiocima vrednosti; kapitalizam proždire sve druge vrednosne sisteme. Ubiti kralja Abakusa znači prekid u tom procesu kvantifikacije.

Read more...

AN ARKHOS vs. SIMULATIO

Pojava anarhosindikalista kao potpuno legitimne organizacije nije dokaz (pre svega) demokratičnosti ovoga društva, već je to bitno ideološko osveženje u umornoj i zasićenoj ideološkoj ravni Srbije. Istovremeno je i dobra prilika za rehabilitaciju (a što da ne?) jedne ozbiljne real-utopije koja svoje korene vuče još iz grčkog polisa, a koja je duboko kompromitovana kako od zapadne ideološke mase, tako i od (još i više) sestrinske komunističke Internacionale 19. veka.

Read more...

Pedagogija nasilja

Ako prihvatimo dirkemovsku tezu da je „društvo čoveku Bog“, u slučaju srpskog društva taj bog je nesumnjivo starozavetnog karaktera. Vrednosni sistem jednog društva konstituiše/konstruiše se odozdo  –  u kolopletu svakodnevnih socijalnih praksi građana, njihovih inicijativa, razmena iskustava, kreativnih interakcija itd. – ali pre svega, i iznad svega, odozgo: iz privilegovanih niša kulturnih i društveno-političkih elita koje uživaju simbolički ugled i generišu javni prostor.

Read more...

O izveštaju obaveštajnog odbora američkog Senata

Hipokrat plače u grobu

U Sjedinjenim Američkim Državama postoji tržište za sve: obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, zatvorski sistem, itd. Sledeći moto “profit iznad svega”, dva američka psihologa, Jim Mitchell i Bruce Jessen, nanjušili su novac kojeg je američka Centralna informativna agencija (CIA) nudila psiholozima koji su bili voljni da ispune njihove zahteve posle terorističkih napada 11-og septembra 2001. godine.

Read more...
Subscribe to this RSS feed

AkuzatiV - Online magazin

Back to top